12. středisko Polaris Pardubice

Název a sídlo organizace

Junák – český skaut, z.s.

Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1

Junák ‒ český skaut byl založen jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Nyní je spolkem ve smyslu § 214 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Název organizační jednotky

Junák – český skaut, středisko Polaris Pardubice, z.s.
Evidenční číslo střediska: 532.12

K Vinici 2666
530 02 Pardubice

Statutární zástupce organizační jednotky

Jaroslav B. Procházka

Středisková rada

Středisková rada je vrcholným orgánem organizační jednotky mezi sněmy. Je volena na tříleté volební období. Středisková rada střediska 532.12 Polaris byla zvolena na svém řádném střediskovém sněmu, který se konal dne 20. 10. 2019.

V čele střediskové rady stojí vedoucí střediska, který je statutárním orgánem střediska. V případě jeho nepřítomnosti vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu zástupce vedoucího střediska.

Složení střediskové rady

Vůdce střediska a statutární zástupce
Jaroslav B. Procházka
Zástupce vůdce střediska, hospodář
Pavel Jezdínský
Volený člen střediskové rady
Nina Kudláčková
Členové střediskové rady z titulu své funkce (vůdci oddílů, popř. zástupci při nepřítomnosti vůdce)

Složení revizní komise

Předseda revizní komise
Barbora Veselá
Člen revizní komise
Ondřej Procházka

Činnost střediskové rady

Středisková rada je vrcholným řídícím orgánem střediska v době mezi sněmy a je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech střediska, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány, nebo orgány nadřízené vyšší jednotky, nebo usnesením sněmu střediska.

Středisková rada se pravidelně schází jedenkrát měsíčně. V případě potřeby mimo svá pravidelná jednání. Ze všech jednání jsou zhotovovány písemné záznamy.

Činnost RSVSD

Střediskovou radou byl sestaven tým činovníků, pověřený koordinací činností při rekonstrukci a úpravách klubovních prostor. Tým je střediskovou radou pověřen k jednání s úřady, organizacemi a firmami, které budou případně zapojeny do rekonstrukce a výstavby „Skautského centra Vinice“.


Nejbližší akce
Datum Název akce (pro koho)
7. 10. Skautský atletický přebor (pardubický okres)